Obsah

Turistika, stravování a ubytování

Cyklotrasy


Přes Putim k Žižkově mohyle

Trasa: Ražice - Putim - rybník Řežabinec - odbočka do Kestřan - Žižkova mohyla - Mladějovice - Štětice - Humňany - Ražice


Obecný popis

Východiště výletu Ražice je výhodné pro dobré vlakové spojení ze Strakonic, Protivína i Písku. V okolí obce jsou zajímavé památky, pěkná příroda a poměrně pohodlný terén. Mezi Ražicemi a Putimí míjíme ornitologickou přírodní památku "Ražičky" u Ražického rybníka s výskytem zvláště chráněných druhů živočichů, z ptactva např. žluva hajní. Severním směrem od Ražic přijdeme do Putimi, známé z románu J. Š. Baara "Jan Cimbura". Více ji proslavil Jaroslav Hašek, který sem umístil výslech Švejka na četnické stanici, při jeho putování z Tábora k regimentu v Českých Budějovicích. Již cestou od Ražic nás přitahuje pohled na zajímavý gotický kostel ze 13. století, dominantu Putimi a okolí. Nezapomeneme se zastavit u hrobu jihočeského sedláka Cimbury a přečíst si výstižný epitaf:

"Zemřelému v Pánu / Cimburovi Jánu / postavili nyní / kříž ten jeho syni. / Byl to sedlák silný / bohatý a pilný. / Rád měl v žití shoně / lidi a pak koně. / Odpočívej v pokoji." Z Putimi vede trasa k rybníku Řežabinec - národní přírodní rezervaci.

"Řežabinec - Řežabinecké tůně" (110,7 ha) s cenným souborem rostlin a živočichů. Nejvýznamnějším biotopem jsou v současné době rákosiny - unikátní v celé Českobudějovické pánvi i na území jižních Čech. Je zde vlastivědná stezka. Těsně k hrázi se svažuje mírné návrší Pikárny, na němž v pískovně u rybníka nalezl archeolog Bedřich Dubský dílnu pazourkových nástrojů pravěkých lidí ze střední doby kamenné.

Od Řežabince se zajdeme podívat do Kestřan na středověké tvrze, zastavíme se u lhotské kalvárie na otavském břehu, vysoké barokní kaple z r. 1679. Podle pověsti, zmíněné L. Stehlíkem v Zemi zamyšlené, dal prý tuto kapli postavit francouzský důstojník na památku svého zachránění ". nesl poselství do Kestřan a byl pronásledován císařskými. Dojel až ke Lhotě, kde také praly pradleny. Nevíme, jak se s nimi dohovořil, ale jistě jedly vtipnou kaši, když ho před pronásledovateli zachránily pod kupou prádla." Od ní se vrátíme na zelenou turistickou trasu, po které v otevřené rybničnaté krajině dojdeme k Žižkově mohyle u Sudoměře. Šestnáctimetrový monument z r. 1930 (autor E. Kodet) připomíná jedno z prvních vítězství Jana Žižky. Zde svedl 25. 3. 1420 první slavnou bitvu. S malým vojskem, v němž bylo 400 lidí včetně žen a práčat, porazil dobře vyzbrojenou panskou jízdu: téměř 3000 jezdců v brnění.

I když mnozí z nás zde již byli, je to místo, kam se lze vícekrát vrátit; načerpat energii z tohoto kousku pěkné přírody a jeho slavné historie. "Tady u Sudoměře se zaposlouchej, ať uslyšíš, čím hřmí vlna obzoru, za hradbou staletých dubů a co říká ono náhlé výmluvné ztišení. Je to hlas ničím nepřehlušitelný ." - L. Stehlík v Zemi zamyšlené.

1. trasa (celková délka okruhu: 22 km) Od ražického nádraží přijdeme k silnici, po ní doprava do Putimi (3 km).

Z Putimi se vydáme od kostela po turistické trase zelené k polní cestě, která nás přivede k rybníku Řežabinec (2,5 km), odtud po solidní cestě k silnici a modré trase. Zde odbočíme doprava do Lhoty u Kestřan (0,5 km) a do Kestřan (2 km), k tvrzím. Po stejné cestě se vrátíme k zelené trase. Před mostem přes Otavu odbočíme ještě vlevo k lhotské kapli na břehu řeky (150 m). Po návratu k odbočce pokračujeme od silnice vpravo po zelené (úsek souběžně s modrou trasou) směrem na Sudoměř.

Polní cesta nás dovede k rozcestí tras, zelené značky odbočují vlevo - Žižkův pomník 2 km - za železničním přejezdem přijdeme k silnici (Sudoměř - Ražice), jdeme vpravo, po cca 200 m ze silnice vlevo na polní cestu, stále po zelené trase. K Žižkovo památ- níku zbývá 0,8 km. Od mohyly po přibližně 60 m - u hráze Prostředního rybníka - přijdeme na rozcestí tras. Zelená končí. Dál nás povedou modré značky. Po polní cestě a před vsí po asfaltové silničce, zvolna stoupajícími, se dostaneme po 2 km do Mladějovic. Na jejich začátku opustíme modrou trasu, jdeme rovně. Na návsi - u kříže - se dáme vlevo do Štětic. Na rozcestí ještě před koncem Mladějovic jdeme vpravo, pak rovně. Asfaltová cesta vede podél Mlýnského rybníka k lesu (1 km). Na kraji lesa odbočíme doprava na stoupající lesní cestu přímo k vršku a rovně - neodbočovat - skrz les Míchov. Po cca 1 km pěkné cesty lesem se dostaneme na polní cestu v horším stavu a po dalším kilometru do Štětic. Projdeme touto obcí k silnici Drahonice - Ražice (po ní vlevo) se můžeme vrátit do Ražic (zkrácení okruhu o 1,5 km). Pokračujeme rovně po silničce v otevřené krajině do Humňan (0,8 km), kde na začátku vsi půjdeme na křižovatce doleva na silničku a červenou turistickou trasu směřující na Heřmaň. Před koncem vsi, přibližně 200 m od křižovatky, se odkloníme od červených značek a odbočíme doleva na polní cestu (podél ní staré stromy). Po 0,7 km přijdeme k lesu. Vpravo - při kraji lesa - po cca 50 m odbočíme vlevo do lesa, cesta stoupá a stáčí se doleva ke křižovatce lesních cest (150m). Pokračujeme vlevo po širší cestě, neodbočujeme. Před koncem lesa cesta klesá k polní cestě, která nás přivede k silnici z Drahonic a na začátek Ražic. Z Humňan jsme ušli přibližně 3 km a na ražické nádraží ČD - po silnici doprava - nám zbývá poslední kilometr.

Poznámka:

Trasu si můžeme zkrátit tak, že se od Žižkovo mohyly vrátíme po zelených značkách k silnici na Ražice, po které dojdeme na nádraží v Ražicích (3,7 km). Tento zkrácený okruh činí cca 17 km.

2. trasa: delší, vhodnější pro cyklisty

Ražice - Putim - rybník Řežabinec - odbočka do Kestřan - Žižkova mohyla - Mladějovice - Drahonice - Albrechtice - Kunšov - Humňany - Ražice (celková délka okruhu: 29 km)

Cyklisté se mohou na kole dostat do Ražic po cyklotrasách č. 1073 od Vodňan, č. 1077 a 1073 od Protivína, č. 1045 a 1043 od Strakonic. I když nejzajímavější místa byla v 1.trase, můžeme v další části vidět také některé památky. V Mladějovicích je uvnitř obce panský dvůr, patrová renesanční budova, kaple sv. Jana Nepomuckého z r. 1723, v Drahonicích věž tvrze ze 14. stol., zámek z 2 pol. 18. stol. (nyní součást hospodářského areálu) a stavení blatského typu z pol. 19. stol. na návsi.

Popis trasy: Z Ražic až na náves v Mladějovicích = trasa č. 1. Dál pokračujeme po silnici až do Drahonic (5 km), kde se dostaneme na návsi k hlavní silnici ze Strakonic do Č. Budějovic, po ní vlevo, na konci vsi odbočíme doleva na silnici do Albrechtic (2 km), kde uvnitř obce opět doleva na asfaltovou silničku do Kunšova a Humňan. Po přibližně 2 km zatáčí doprava ke Kunšovu. Do Humňan pokračujeme rovně po polní cestě (1 km - v horším stavu). Z Humňan do Ražic dle popisu v trase č. 1.

Řeka Blanice (přítok Otavy)

Řeka Blanice je pravostranným přítokem Otavy, do které se vlévá nedaleko obce Putim asi 5 km jižně od Písku. Pramení na severním svahu Knížecího Stolce (1.226 m) ve výšce 960 m nad mořem asi 15 km jihozápadně od Volar. Na horním toku protéká kopcovitou krajinou s četnými hluboko zaříznutými kaňonovitými údolími. Jedno z nejpěknějších se zachovalo pod zříceninou hradu Hus. V úseku mezi Arnoštovem a Blanickým mlýnem zde byla k ochraně řeky i jejího okolí vyhlášena národní přírodní rezervace Horní Blanice.

Nedaleko Záblatí se do Blanice vlévá Cikánský potok. U Husince byl tok řeky přehrazen hrází Husinecké přehrady, za níž vzniklo jezero sloužící jako zásobárna pitné vody pro Prachatice.

Na středním toku se údolí Blanice rozevírá a stává se mělčím. Řeka zde protéká Strunkovicemi nad Blanicí a Bavorovem. Dolní tok plyne již zcela otevřenou krajinou až k soutoku s Otavou. Významnými místy na jejím dolním toku jsou města Vodňany a Protivín.

Blanice má značný spád a zejména v jarním období je bohatá na vodu. V minulosti byla využívána k plavení polenového dřeva z oblastí rozsáhlých lesů na Volarsku. Na řece se rýžovalo zlato a lovily se zde perlorodky říční.

Blanice má 95 km dlouhý tok, který odvodňuje území o rozloze 860,5 km čtverečních.

Jednotlivé části horního toku Blanice zpřístupňují trasy červené (Volary - Zbytiny - Lhenice), zelené (Volary - Arnoštov - Prachatice) nebo modré turistické značky (Volary - Křišťanovice - Chroboly). V úseku mezi Záblatím a Husincem vede okolo řeky trasa žluté turistické značky.

Zdroj: www.turistika.cz